Vnútorný poriadok

Všeobecné obchodné podmienky a vnútorný poriadok – Kino STAR Prešov

Kúpou vstupenky divák vyjadruje bezvýhradný súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami Kina STAR Prešov.

 1. A.    Všeobecné podmienky pre nákup a vrátenie vstupenky

Platí pre nákup vstupenky na prevádzke so sídlom firmy: Kino STAR s.r.o. Grobská 1967/11C, Bernolákovo 900 27, IČO: 53877187, DIČ: SK2121516892, prevádzka: Kino STAR Prešov, Eperia Shopping Mall Armádneho Generála L. Svobodu 25, 080 01 Prešov, a nákup vstupenky cez internet na stránke www.presov.kinostar.sk (ďalej len nákup vstupenky).

Na vzťahy výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa aplikujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Cena vstupenky je určená aktuálnym cenníkom vstupného v Kino STAR Prešov (ďalej len kino), uvedeného na internetovej stránke kina, www.presov.kinostar.sk (ďalej len stránka kina) a na prevádzke kina.
 2. Vstupenku cez internet je možné zakúpiť iba prostredníctvom stránky kina.
 3. Každá vstupenka obsahuje unikátny čiarový kód, ktorým je divák povinný preukázať sa pracovníkovi kina pri vstupe do kinosály. V prípade vstupenky cez internet sa divák preukáže čiarovým kódom v akejkoľvek dobre čitateľnej forme.
 4. Pri nákupe vstupenky je divák povinný presne uviesť miesto konania, dátum, čas a názov predstavenia (ďalej len konkrétne predstavenie), na ktoré si chce vstupenku zakúpiť.
 5. Divák je povinný skontrolovať miesto konania, dátum, čas a názov predstavenia už zakúpenej vstupenky bezodkladne po jej obdržaní a zistené nezrovnalosti oznámiť pokladníkovi kina alebo kontaktovať kino prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na stránke kina. Ak tak neurobí a vstupenka nezodpovedá konkrétnemu predstaveniu, divák nemá nárok na vrátenie vstupného alebo jeho náhradu v inej forme.
 6. Za peňažné rozdiely zistené mimo pokladne kina kino nezodpovedá.
 7. Divákovi je umožnený nákup vstupenky na predstavenie, ktoré je prístupné jeho veku, pričom vekovú prístupnosť filmov určuje lokálny distribútor konkrétneho filmu.  Zároveň je divák povinný dokázať svoj vek zamestnancovi kina pri vstupe do kinosály, a to akýmkoľvek vierohodným dokladom, obsahujúcim fotografiu a dátum narodenia diváka. Ak divák nespĺňa hranicu vekovej prístupnosti filmu a nevstupuje do kinosály so zákonným zástupcom, ktorý za neho nesie zodpovednosť, nebude mu umožnený vstup na predstavenie, a tiež nemá nárok na vrátenie vstupného alebo jeho náhradu v inej forme.
 8. Do kinosály je divákovi umožnený vstup iba s platnou vstupenkou na konkrétne predstavenie, a to v čase konania predstavenia.  Deťom vo veku do 12 mesiacov (vrátane) je umožnený vstup bez vstupenky, a teda bez uhradenia vstupného.
 9. Na mieste označenom v pokladničnom systéme piktogramom invalidného vozíka sa v sálach nenachádza sedadlo. Tieto miesta sú určené divákom so zdravotným postihnutím, ktorí nemôžu použiť na sledovanie iné miesto v kinosále a sú nútení predstavenie sledovať z vlastného invalidného vozíka alebo inej alternatívnej pomôcky pre pohybovo obmedzené osoby.
 10. V prípade ak sa divák nemôže zúčastniť konkrétneho predstavenia, na ktoré má zakúpenú vstupenku a prekážky v účasti na predstavení nastali na strane diváka, divák nemá nárok na vrátenie vstupného alebo jeho náhradu v inej forme.
 11. V prípade ak sa divák rozhodne ukončiť sledovanie konkrétneho predstavenia pred jeho koncom z akýchkoľvek dôvodov, nemá nárok na vrátenie vstupného alebo jeho náhradu v inej forme.
 12. Divák má nárok na vrátenie vstupného alebo jeho náhradu v inej forme v prípade, ak prekážky, ktoré zabraňujú konaniu konkrétneho predstavenia, vznikli na strane kina,  pričom kino nenesie zodpovednosť za prekážky, ktoré vznikli vinou tretej strany (napr. počasie, mimoriadna udalosť a pod.).

Dodatok 1. Všeobecné podmienky pre nákup a vrátenie vstupenky do Golden Class

 1. Pre nákup a vrátenie vstupenky do Golden Class platia všetky predchádzajúce ustanovizne uvedené v bodoch 1 až 12.
 2. Vstupenku do Golden Class je možné zakúpiť výhradne spolu s  Doplnkovou službou Golden Class (občerstvenie pre diváka v bufete sály Golden Class, ktorý je umiestnený v predsálí). Rovnako, Doplnkovú službu Golden Class  je možné zakúpiť výhradne so vstupenkou do Golden Class.
 3. Doplnkovú službu Golden Class je možné využiť výhradne so vstupenkou na predstavenie Golden Class, a to v čase premietania konkrétneho predstavenia, na ktoré je vstupenka zakúpená.
 4. Ak divákovi vznikne nárok na vrátenie vstupného alebo jeho náhradu v inej forme podľa bodu 12., rovnako mu vzniká nárok na vrátenie alebo náhradu v inej forme aj za Doplnkovú službu Golden Class, avšak iba v prípade, že Doplnkovú službu Golden Class ešte nevyužil.
 5. Divák nemá nárok na vrátenie Doplnkovej služby Golden Class alebo náhradu v inej forme, ak si kúpil občerstvenie v hlavnom bufete kina. 

Akékoľvek zmeny týchto Obchodných podmienok nadobúdajú platnosť dňom uvedeným v aktualizovanom znení. 

Platné od 25.08.2022

 1. B.     Reklamačný poriadok v Kino STAR Prešov

Kino zodpovedá za vady poskytovanej služby, prípadne predávaného tovaru podľa ustanovení príslušných právnych predpisov, najmä ustanovenia § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 1. V prípade akejkoľvek reklamácie je divák povinný pracovníkovi kina predložiť doklad o zakúpení ním reklamovanej služby kina (napr. vstupenka, pokladničný doklad z hlavného bufetu kina a pod.). Ak tak divák neurobí, nemá nárok na uplatnenie reklamácie.
 2. Divák nemá právo reklamovať službu, za ktorú nezaplatil, a teda nemá právo reklamovať službu, ktorú nadobudol napr. po uplatnení Voľnej vstupenky.
 3. V prípade objektívne zníženej kvality projekcie má divák nárok na kompenzáciu vstupného, výhradne v inej forme ako je vyplatenie vstupného. Konkrétne, vo forme presunutia vstupenky na iné predstavenie alebo poskytnutia Voľnej vstupenky. Tento nárok divákovi zaniká, ak nedostatok na projekcii nenahlási zamestnancovi kina bezprostredne po jej zistení, a teda nedostatok nie je možné okamžite posúdiť.
 4. Ak divák nedostatok na projekcii nahlási až po jej skončení, kino si vyhradzuje dobu 30 dní na posúdenie reklamácie diváka. Najneskôr po uplynutí tejto doby bude divák informovaný o výsledku posúdenia reklamácie. 
 5. V prípade objektívne preukázateľnej nedostatok na občerstvení zakúpenom v bufete kina má zákazník nárok na vrátenie platby za občerstvenie alebo jej náhradu v inej forme.
 6. Kino STAR Prešov si vyhradzuje právo na zmenu v programe kina. Ak si divák zakúpil vstupenku na konkrétne predstavenie, ktorého sa zmena v programe týka, má nárok na vrátenie vstupného alebo jeho náhradu v inej forme.

Dodatok 2. Reklamačný poriadok pre služby poskytované v Golden Class

 1. Pre reklamáciu služieb poskytovaných v Golden Class, platia všetky predchádzajúce ustanovenia uvedené v bodoch 18 až 23.
 2. V prípade reklamácie z dôvodu objektívne zníženej kvality projekcie v sále Golden Class, podľa bodu 20, vzniká divákovi nárok iba na náhradu vstupného, a teda nemá nárok na náhradu za Doplnkovú službu Golden Class. 
 3. Ak divák reklamuje Doplnkovú službu Golden Class, v prípade následného uznania reklamácie, nevzniká divákovi nárok na náhradu vstupného do Golden Class.

Dodatok 3. Reklamačný poriadok pre darčekovú kartu.

 1. Darčeková karta po stanovenom limite stráca svoju platnosť.
 2. Platnosť darčekovej karty nie je možné predĺžiť.
 3. Predĺženie platnosti darčekovej karty je možné, iba v prípade, že nastala technická chyba, ktorá priamo zasahovala a obmedzovala využite darčekovej karty počas celej jej platnosti.
 4. Divák v prípade neplatnej, nevyužitej, alebo iba z časti využitej darčekovej karty, nemá nárok na žiadnú komepnzáciu.
 5. Hodnota nevyužitej darčekovej karty sa nevracia, ani nekompenzuje žiadnym spôsobom.
 6. Z darčekovej karty sa nevýdáva.
 7. Platobné prostriedky na darčekovej karte je možné využiť na vstupenkách na akékoľvek predstavenia.
 8. Darčekovú kartu nie je možné využiť v bufete kina.
 9. Darčeková karta je platná 3 mesiace od zakúpenia.
 10. Platobné prostriedky na darčekovej karte nie je možné zameniť za hotovosť, alebo bezhotovosť.
 11. Divák pri kúpe darčekovej karty súhlasí s podmienkami uvedenými v bode 1. až 9.

Reklamačné konanie sa riadi príslušnými ustanoveniami Zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, tak pri predaji tovarov ako aj pri poskytovaní služieb.

Akékoľvek zmeny tohto Reklamačného poriadku nadobúdajú platnosť dňom uvedeným v aktualizovanom znení.

Platné od 25.08.2022

Vnútorný poriadok a organizácia v priestoroch Kina STAR Prešov

Kúpou vstupenky divák vyjadruje bezvýhradný súhlas s Vnútorným poriadkom a organizáciou v priestoroch Kina STAR Prešov.

 1. Priestory kina sú monitorované kamerovým systémom.
 2. Divák je povinný ponechať si vstupenku počas celej návštevy kina, a tiež je povinný preukázať sa vstupenkou zamestnancovi kina, v prípade ak ho zamestnanec vyzve. Ak sa divák vstupenkou nepreukáže, bude vykázaný z priestorov kina bez nároku na vrátenie vstupného alebo jeho náhradu v inej forme.
 3. Divák je povinný riadiť sa pokynmi personálu kina a rešpektovať jeho upozornenia.
 4. Do kinosál je zakázaný vstup s občerstvením (akékoľvek nápoje a jedlo) zakúpeným mimo bufet kina. Kino neposkytuje úschovnú službu takéhoto občerstvenia.
 5. Do kinosál je zakázaný vstup s nadrozmernými predmetmi alebo batožinou, napr. bicykel, kolobežka, lyže, a pod.. Na predmety ako detský kočiar, invalidný vozík, barle a pod., sa vzťahuje výnimka a tieto predmety musia byť uložené v sále tak, aby neblokovali únikové cesty z kinosály.  Kino neposkytuje úschovnú službu týchto predmetov alebo batožiny.
 6. Do kinosál je zakázaný vstup so zvieratami.
 7. Do kinosál je zakázaný vstup v znečistenom odeve alebo s nečistou obuvou.
 8. Do kinosál je zakázaný vstup so strelnými, bodnými, sečnými alebo inými zbraňami.
 9. Kino nezodpovedá za osobný majetok návštevníkov kina. Návštevníci kina sú povinní venovať svojim veciam dostatočnú pozornosť tak, aby nedošlo k ich odcudzeniu alebo poškodeniu. Pri opúšťaní priestorov kina je návštevník povinný skontrolovať si všetky svoje osobné veci.
 10. Do kinosál je zakázaný vstup divákom pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Takýto divák nemá nárok na vrátenie vstupného alebo jeho náhradu v inej forme a bude vykázaný z priestorov kina.
 11. Kino nenesie zodpovednosť za diváka so zníženými koordinačnými a rozpoznávacími schopnosťami.
 12. Vstup maloletých detí do kinosály je povolený iba v prípade, ak je dieťa sprevádzané dospelou osobou, ktorá za neho a jeho správanie nesie plnú zodpovednosť. 
 13. V prípade ak divák svojím správaním ruší v sledovaní ostatných divákov v kinosále, bude napomenutý a následne vykázaný z priestorov kina, pričom nemá nárok na vrátenie vstupného alebo jeho náhradu v inej forme.
 14. V prípade ak divák svojím správaním ohrozuje zamestnancov kina alebo iných návštevníkov kina, môže byť jeho správanie nahlásené Policajnému zboru Slovenskej republiky a takýto divák bude vykázaný z priestorov kina, bez nároku na vrátenie vstupného alebo jeho náhradu v inej forme.
 15. Je prísne zakázané zhotovovať akýkoľvek záznam z premietania, keďže premietané filmy sú chránené autorskými právami. Ak tak divák urobí, môže byť tento čin nahlásený Policajnému zboru Slovenskej republiky a divák bude vykázaný z priestorov kina bez nároku na vrátenie vstupného alebo náhradu v inej forme.
 16. Divák si nesmie vykladať nohy na sedadlá v sálach. V prípade porušenia bude napomenutý a môže byť vykázaný z priestorov kina bez nároku na vrátenie vstupného alebo jeho náhradu v inej forme.
 17. V priestoroch kina je prísny zákaz fajčiť. Zákaz sa vzťahuje na tabakové, tiež netabakové výrobky.
 18. V prípade znečistenia, poškodenia alebo zničenia majetku kina divákom je tento divák povinný uhradiť plnú výšku škody, ktorú kinu spôsobil.
 19. Pri opúšťaní sály je divák povinný odniesť všetky predmety, vrátane obalov a zvyškov občerstvenia, ktoré do sály priniesol.
 20. Je prísne zakázané vynášať občerstvenie z bufetu sály Golden Class.
 21. Kino nenesie zodpovednosť za správanie žiadneho z divákov a návštevníkov kina.
 22. Prosíme divákov a návštevníkov kina, aby v prípade spozorovania nesprávneho alebo podozrivého správania v priestoroch kina na to upozornili personál kina.
 23. V prípade akýchkoľvek sťažností sa môže divák obrátiť na personál alebo manažéra kina. 

Akékoľvek zmeny tohto Vnútornom poriadku a organizácií v priestoroch Kina STAR Prešov nadobúdajú platnosť dňom uvedeným v aktualizovanom znení.

                                                                                                                                                              Platné od 25.08.2022